Universitat Rovira i Virgili. Consell Econòmic.Memòria 1992-1995.

RoviraIVirgiliUniversitat Rovira i Virgili.

Consell Econòmic.

Memòria 1992-1995.

Amb el propòsit de modificar l’estructura universitària catalana, l’any 1991 es van crear noves universitats a catalunya. Entre elles la Universitat Rovira i Virgili.

Com a òrgan provisional de Govern, es va constituir el Consell Econòmic que havia d’assumir les funcions pressupostàries que l’ordenament jurídic corresponent confereix al Consell Social de la Universitat. Una vegada superat el període constituent, el Consell Econòmic es transformaria en el Consell Social.

Acomplerta l’etapa del Consell Econòmic de la Universitat Rovira i Virgili, la Memòria de les seves actuacions, 1992-1995,deixa constància de la tasca realitzada durant aquest període constituent de la institució universitària.