Hotel Mas Passamaner, un lujo modernista

Edita: Hotel mas Passamaner, S.L.

Coordinació: Tate Cabré.

Copyright d’aquesta edició: Mas Passamaner, S.L.

Copyright dels textos: Jordi Portals i Tate Cabré.

Copyright de les fotografies: Arxiu Càtedra Gaudí, Arxiu COAC-Barcelona, IMACT-Tortosa i Miquel Badia.

Preimpressió: Materials d’Edició, S.L.- Terrassa

Impressió: Gràfiques Marcet, S.A.- Terrassa

D.L.B- 19264/2003

1ª Edició Abril 2003

Mas_pASSAMANERMAS_PASSAMANER_CREDITS

Etiquetas: